Bones pràctiques editorials i deontològiques de l’AFP

La xarxa mundial de periodistes i editors de fact-checking de l’AFP segueix les normes establertes al Manual d’Estil d’Investigació Digital de l’AFP, la Carta de Bones Pràctiques Editorials i Deontològiques de l’AFP i la Carta de l’AFP.

L’agència té un estatut específic reconegut per la legislació francesa que estableix que l’AFP no pot veure’s influïda per interessos comercials, polítics o ideològics que comprometin l’exactitud o l’objectivitat de la informació que proporciona.

Llibre d’estil de l’AFP

El Manual d’Estil d’Investigació Digital defineix la nostra missió com a fact-checkers. Aquesta implica donar prioritat a les afirmacions que poden resultar nocives, ser equilibrats a la nostra redacció i garantir la rigorositat de la informació.

El Manual detalla com se seleccionen els fact-checks, quines fonts són necessàries i com han d’escriure’s, adverteix sobre els perills dels biaixos de confirmació i emfatitza en la nostra obligació de protegir als subjectes de les nostres investigacions.  

Pot llegir més sobre la forma en la qual investiguem afirmacions i escrivim els nostres fact-checks aquí.   

Bones pràctiques editorials i deontològiques

Els equips de fact-checking de l’AFP també segueixen la Carta de Bones Pràctiques Editorials i Deontològiques de l’AFP, que estableix les directrius de les seves operacions editorials i es basa en el compromís de proporcionar una cobertura exacta, imparcial i equilibrada.

A continuació, descrivim les 10 directrius que representen la punta de llança de les nostres normes. No respectar-les pot implicar sancions:

  1. Els periodistes de l’AFP brinden una cobertura exacta, equilibrada i imparcial de l’actualitat. Corregeixen ràpidament els seus errors i ho fan amb transparència.
  2. Els periodistes de l’AFP tenen com a objectiu la neutralitat, l’absència de prejudicis o de preferències. No accepten la influència externa. No poder ser forçats a dur a terme una tasca professional contrària a la seva consciència.
  3. Els periodistes de l’AFP protegeixen la confidencialitat de les seves fonts i mai les posen deliberadament en perill.
  4. Els periodistes de l’AFP respectes la presumpció d’innocència.
  5. Els periodistes de l’AFP tenen el deure de buscar la veritat dels fets i no de repetir passivament la informació que els hi és subministrada. El dubte forma part de la cultura del periodista.
  6. Els periodistes de foto i vídeo de l’AFP no manipulen les imatges ni participen en muntatges per a canviar-li el sentit. Els periodistes de text no manipulen les cites.
  7. Els periodistes de l’AFP identifiquen les seves fonts d’informació amb transparència i no plagien. No entreguen ni envien les seves notes perquè siguin rellegides per les seves fonts.
  8. Els periodistes de l’AFP actuen amb tacte en tots els seus intercanvis amb víctimes o els seus ésser estimats. Han d’estar particularment atents a l’hora d’entrevistar, fotografiar o filmar a nens o menors, i esforçar-se en la mesura del possible a obtenir el consentiment dels seus pares.
  9. Els periodistes de l’AFP han d’identificar-se com a tal. Mai no recorren a subterfugi, llevat de casos excepcionals validats per la jerarquia.
  10. Els periodistes de l’AFP no utilitzen la informació de què disposen pel seu benefici personal, particularment en l’àmbit financer. No paguen a les seves fonts.

La Carta de Bones Pràctiques Editorials i Deontològiques també estableix una sèrie de normes sobre la conducta que els treballadors de l’Agència han de mantenir per garantir l’apartidisme i la imparcialitat de la seva cobertura. Algunes d’elles són: declarar qualsevol conflicte d’interès que pugui influir en el seu treball; garantir que els seus interessos externs, activitats i declaracions personals no entren en conflicte amb l’interès de l’AFP o la seva reputació d’imparcialitat; rebutjar regals o ofertes d’allotjament de part de les fonts. Tots els detalls sobre les regles referides a la conducta dels empleats es poden trobar a la secció quarta del document.

La Carta

La Carta de l’AFP recull els principis ètics que defineixen el treball de l’AFP com una agència de premsa que té la missió de proporcionar informació exacta, imparcial i fidedigna sobre l’actualitat en el món sencer.

Estableix el deure de l’Agència de buscar i difondre objectivament la veritat dels fets de forma independent i lliure de qualsevol influència política, comercial o ideològica, com garanteix el seu estatut.

La Carta també inclou el compromís de l’AFP de garantir la llibertat d’expressió i els drets dels periodistes, així com de rebutjar qualsevol mena de discriminació basada en l’origen, el gènere, la nacionalitat, l’orientació sexual, l’opinió o qualsevol altre factor.

Col·laboració amb la comunitat de fact-checking per protegir les bones pràctiques

A més de disposar de les seves pròpies normes per garantir les bones pràctiques editorials i deontològiques, l’AFP ha assumit el lideratge en el desenvolupament del projecte European Fact-Checking Standards Network (EFCSN), que va proporcionar un codi d’estàndards per organitzacions de verificació independents a Europa.

El Codi Europeu d’Estàndards estableix els compromisos de transparència, apartidisme i precisió periodística en la seva lluita contra la desinformació. Si considera que l’AFP ha infringit el Codi, pot informar aquí a l’EFCSN.

L’AFP també va signar el codi de principis de l’Internacional Fact-Checking Network (IFCN). Això implica un compromís d’imparcialitat i equanimitat, transparència en el tractament de les fonts, transparència en el finançament i organització, transparència en la metodologia i una política de correccions honesta i oberta. Si creu que l’AFP no ha respectat aquest codi de principis, pot informar a l’IFCN directament aquí.

L’AFP també és un soci de suport del Journalism Trust Initiative, un projecte internacional de Reporters Sense Fronteres (RSF) que busca promoure un periodisme confiable.